Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025
Bước 1: Hướng dẫn tra cứu thông tin tuyển sinh (Bấm vào link để xem): /Uploads/4026/files/1_%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20TRA%20C%E1%BB%A8U%20TH%C3%94NG%20TIN%20TUY%E1%BB%82N%20SINH.pdf
Bước 2: Hướng dẫn tra cứu hồ sơ học sinh (Bấm vào link để xem)/Uploads/4026/files/2%20_H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20TRA%20C%E1%BB%A8U%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20H%E1%BB%8CC%20SINH.pdf
Bước 3.1: Hướng dẫn đăng kí hồ sơ tuyển sinh - hồ sơ trên hệ thống (Bấm vào link để xem): /Uploads/4026/files/3_%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20%C4%90%C4%82NG%20K%C3%9D%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20-%20HS%20H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng.pdf
Bước 3.2: Hướng dẫn đăng kí hồ sơ tuyển sinh - hồ sơ ngoài tỉnh (Bấm vào link để xem): /Uploads/4026/files/4_%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20%C4%90%C4%82NG%20K%C3%9D%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20-%20HS%20T%E1%BB%B1%20do.pdf
Bước 4: Hướng dẫn tra cứu trạng thái đăng kí tuyển sinh (Bấm vào link để xem): /Uploads/4026/files/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20TRA%20C%E1%BB%A8U%20TR%E1%BA%A0NG%20TH%C3%81I%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0.pdf
Tác giả: TH NGUYỄN THÁI BÌNH Nguồn: TH Nguyễn Thái Bình
2018 © Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An